Algemene Voorwaarden Forty B.V.


Versie: juli 2021

1. Definities

1.1
In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

  1. aanbieding: een prijsopgave van Forty tot het uitvoeren van een bepaalde dienst, welke nog niet door opdrachtgever is geaccordeerd (offerte);
  2. Forty: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Forty B.V.;
  3. opdrachtgever: degene die aan Forty opdracht heeft verstrekt tot uitvoering van een overeenkomst;
  4. overeenkomst: een door opdrachtgever mondeling of schriftelijk geaccepteerde offerte of een anderszins door zowel Forty als opdrachtgever geaccordeerd stuk met daarin de opdracht aan Forty tot het verrichten van bepaalde diensten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Forty goederen en/of diensten dan wel werken van welke aard ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen en/of diensten/werken niet in deze voorwaarden zijn omschreven. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de inhoud van aanbiedingen en/of overeenkomsten prevaleert de inhoud van de aanbiedingen en/of overeenkomsten.

2.2
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, behalve indien door Forty schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

2.3
Een aanbieding door Forty gedaan heeft een geldigheidsduur van dertig dagen tenzij anders is vermeld. Een overeenkomst kan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, niet door opdrachtgever worden geannuleerd.

2.4
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Forty en opdrachtgever zullen in overleg treden om de nietige of vernietigde algemene voorwaarden te vervangen waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht zal worden bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde voorwaarde.

2.5
De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat opdrachtgever blijk geeft akkoord te zijn met de aanbieding van Forty.

2.6  
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan door opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd dan wel anderszins tussentijds worden beëindigd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.7
Het is Forty toegestaan bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

3. Prijzen en betaling

3.1
Alle door Forty geoffreerde prijzen zijn excl. BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door de opdrachtgever te betalen periodiekvervallende bedragen, geldt dat Forty gerechtigd is d.m.v. een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

3.2
Forty is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs en tarieven d.m.v. een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever aan te passen voor prestaties die zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

3.3
Alle facturen zullen door de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan de opdrachtgever medegedeeld en wordt hem een nadere betalingstermijn gesteld van zeven dagen. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Forty behoudt zich het recht voor de levering op te schorten indien de opdrachtgever in verzuim is.

3.4  
Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Indien de opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, hetgeen de opdrachtgever verplicht tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt hierbij vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 250,-­‐.

3.5  
Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, dient de opdrachtgever zijn bezwaren binnen zeven dagen na factuurdatum aan Forty kenbaar te maken. Forty zal in dat geval een onderzoek instellen naar de juistheid van de factuurbedragen en de resultaten daarvan aan opdrachtgever mededelen. Een mededeling gedaan ná de in dit lid vermelde periode is te laat. Opdrachtgever kan in dat geval geen bezwaren indienen en dient tot betaling over te gaan.

3.6  
Forty brengt na acceptatie van een opdracht door de opdrachtgever een vooruitbetaling in rekening van 30 % van het totaalbedrag zoals dat is voorgelegd in de offerte. Zodra dit bedrag van opdrachtgever is ontvangen, zal Forty haar werkzaamheden aanvangen. De resterende som zal in rekening worden gebracht na oplevering van het project, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

3.7
Het recht op verrekening en opschorting door opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Vertrouwelijkheid

4.1
Partijen staan er over en weer voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van deze gegevens gebiedt. Deze geheimhoudingsverplichting blijft gelden na beëindiging van de overeenkomst.

4.2
Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd indien dit voortvloeit uit de aard van de gegevens of indien de gegevens door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

5. Intellectuele en of industriële eigendomsrechten

5.1
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op door Forty ontwikkelde of ter beschikking gestelde concepten, programmatuur, apparatuur, goederen of materialen in de breedste zin van het woord, berusten uitsluitend bij Forty of haar licentiegevers. De opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Forty niet gerechtigd enige door Forty aan haar ter beschikking gestelde concepten, programmatuur, apparatuur, goederen of materialen te gebruiken, verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis van derden te brengen. De opdrachtgever krijgt uitsluitend die rechten en bevoegdheden die bij de overeenkomst of anderszins uitdrukkelijk aan hem worden toegekend en zal de concepten, programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.

5.2
Het is Forty toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de concepten en de programmatuur. Als Forty d.m.v. technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, aan te passen of te ontwijken.

5.3
Het is opdrachtgever toegestaan één kopie te maken van de programmatuur voor gebruik na eventueel beschadiging of diefstal van de programmatuur. Indien de door Forty genomen technische maatregelen het maken van een dergelijke kopie verhinderen, zal Forty op verzoek van de opdrachtgever aan hem een kopie ter beschikking stellen. Deze kopie dient bij het einde van de overeenkomst en in ieder geval op eerste verzoek aan Forty geretourneerd te worden en van de systemen van opdrachtgever verwijderd te worden en verwijderd te blijven.

5.4
Forty is tot geen enkele vrijwaring jegens de opdrachtgever gehouden wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

5.5
De opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het beschikbaar stellen aan Forty van apparatuur, programmatuur of materialen en zal Forty vrijwaren tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering dat beschikbaarstelling, het gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

5.6
Forty behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1
Alle door Forty geleverde en zich onder de opdrachtgever bevindende zaken of ontwerpen blijven eigendom van Forty tot het moment dat de opdrachtgever alle bedragen, die verschuldigd zijn voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle bedragen die opdrachtgever wegens het eventuele tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, heeft voldaan.

6.2
(Gebruiks)rechten worden aan opdrachtgever slechts verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaalt.

7. Overdracht van rechten en verplichtingen

7.1
De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst aan derden over te dragen tenzij Forty daarvoor vooraf schriftelijk toestemming verleent.

8. Onderhoudswerkzaamheden

8.1
Forty heeft het recht te leveren diensten tijdelijk op te schorten en producten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden dit noodzakelijk maken. Het opschorten van diensten en/of het tijdelijk buiten gebruik stellen van producten kan op geen enkele wijze leiden tot aansprakelijkheid van Forty voor door de opdrachtgever mogelijk geleden schade van welke aard dan ook.

9. Aansprakelijkheid

9.1
Forty is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die mocht ontstaan ten gevolge van de niet nakoming van enige verplichtingen door Forty, tenzij aan Forty opzet of grove schuld kan worden verweten. In dat laatste geval is de aansprakelijkheid van Forty beperkt tot vervanging van het geleverde product dan wel tot restitutie van hetgeen zij ter zake gefactureerd heeft, zulks ter keuze van Forty. Mocht Forty ondanks het voorgaande toch anderszins aansprakelijk zijn, dan is de totale aansprakelijkheid van Forty beperkt tot directe schade en tot hetgeen haar verzekeraar in enig geval uitkeert.

Forty is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en andere vormen van indirecte schade.

9.2
Gezien het op internet grote aantal knelpunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet opdrachtgever rekening houden met het feit dat informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk kan zijn.

9.3
Opdrachtgever vrijwaart Forty van elke aanspraak door een derde wegens een fout van een bij of door de opdrachtgever ingeschakeld persoon of bedrijf.

10. Overmacht

10.1
Forty is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien Forty daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers voor Forty. Wanneer de overmachtsituatie langer dan veertien dagen heeft geduurd, heeft Forty het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt naar verhouding afgerekend.

Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die niet aan Forty is toe te rekenen, ten gevolge waarvan Forty niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, één en ander met inachtneming van de invulling die daaraan in de literatuur en jurisprudentie is gegeven.

11. Wijziging van de voorwaarden

11.1
Forty behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds ten tijde van de wijziging of aanvulling gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijk bekendmaking van de wijziging of aanvulling.

11.2
Indien de opdrachtgever de wijziging en/of aanvulling in de voorwaarden niet wil accepteren, kan de opdrachtgever tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen de datum waarop de wijziging of aanvulling van kracht wordt.

12. Beëindiging

12.1
Bij niet tijdige voldoening van enige betalingen op de vervaldag, zal Forty de opdrachtgever een redelijke termijn bieden om alsnog tot betaling over te gaan. Indien opdrachtgever ook na de aanmaning in gebreke blijft binnen de gestelde termijn aan de betalingsverplichting te voldoen zal opdrachtgever over het achterstallige bedrag een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1,5 % per maand, ingaande op de vervaldag zonder dat ingebrekestelling is vereist.

12.2
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt, dan wel wanneer Forty gegronde redenen heeft om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat zal zijn zijn verplichtingen behoorlijk na te komen, kan Forty de overeenkomst terstond en zonder ingebrekestelling ontbinden, zonder enige vorm van schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd te zijn. Van gegronde redenen om te vrezen tot niet-­‐nakoming zal in ieder geval sprake zijn wanneer de opdrachtgever surseance van betaling of toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, de opdrachtgever onder bewind wordt gesteld en wanneer een derde beslag legt op de goederen van de opdrachtgever.

12.3
Forty heeft eveneens het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien de opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van het internet (spammen), de opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met internationale wet-­‐ en regelgeving en wanneer de opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van geslacht, ras, uiterlijk, religie, cultuur of afkomst dan wel oproept tot geweld.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1
De overeenkomst en elke rechtsverhouding tussen Forty en opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

13.2
De geschillen die tussen Forty en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Forty met de opdrachtgever gesloten overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomst die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht.

14. Dienstverlening, privacy, informatiebeveiliging en overige

14.1
Forty zal zich naar beste kunnen inspannen om de dienstverlening met zorg uit te voeren. De verplichting van Forty heeft het karakter van een inspanningsverplichting tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Forty gerechtigd de aanvang van de diensten, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat de opdrachtgever de resultaten van een voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Elke overeengekomen termijn geldt bij benadering. De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding wegens overschrijding van de termijn en de overeenkomst kan door opdrachtgever niet worden beëindigd wegens overschrijding van de termijn.

14.2
Als Forty op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van overeengekomen dienstverlening vallen, zullen de werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan Forty worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Forty. Forty is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

14.3
De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als hiervoor in artikel 14.2 genoemd het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening niet gehaald kan worden.

14.4
Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen besluiten om m.b.t. de extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Forty de opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

14.5
Forty handelt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verwacht dit ook van opdrachtgever. Forty neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Forty houdt onder meer rekening met privacy by design en privacy by default. Onderdeel van de overeenkomst tussen Forty en opdrachtgever is het privacyreglement van Forty. In dit privacyreglement informeert Forty over de genomen privacymaatregelen en over de privacyrechten. Opdrachtgever dient akkoord te gaan met het privacyreglement.

14.6
Indien Forty, op grond van de overeenkomst, gehouden is tot informatiebeveiliging, dan zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen gesloten overeenkomst. De informatiebeveiliging zal in algemene zin doeltreffend zijn en zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek en de gevoeligheid van de betreffende gegevens, passend is. Forty is echter niet gehouden tot een onredelijke mate van beveiliging. Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben.

14.7
Forty is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever zal van de wijziging op de hoogte worden gebracht en de wijzigingen treden in op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.